ਵਰਗ

ਓਲੀਵੀਆ ਕੋਲਮੈਨ ਨੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸੈਕਸ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਸਪੰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਏਮਾ ਸਟੋਨ ਦੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ' ਲਈ ਕੀਤੀ

ਫੈਵਰਾਇਟ ਦੀ ਓਲੀਵੀਆ ਕੋਲਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਾ ਸਟੋਨ ਸੈਕਸ ਸੀਨ ਲਈ 'ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ